Υπηρεσίες INSPIRE

Μέλη και κανονισμός λειτουργίας της ΕΘΕΓ PDF Εκτύπωση


Σύσταση και Μέλη της ΕΘΕΓ 

 

Η ΕΘΕΓ συγκροτήθηκε σε σώμα με την απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 51386/17-9-2013 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

η) τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή τον Διοικητή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ι) τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ιγ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας,

ιδ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν επίσης με δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και άλλοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου

α. εξειδικευμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες δημόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως,

β. εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των συλλογικών οργάνων τους,

γ. εκπρόσωποι των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ),

δ. εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων.

 

Η ΕΘΕΓ συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ετησίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.


1η συγκρότηση ΕΘΕΓ

2η συγκρότηση ΕΘΕΓ


Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013 12:47