Υπηρεσίες INSPIRE

Κατάλογοι Καταγραφής Δεδομένων PDF Εκτύπωση


Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τις καταγραφές των διαθέσιμων δεδομένων και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τον κατάλογο καταγραφής του ΟΚΧΕ.

 

Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στον Κατάλογο Γεωχωρικών δεδομένων & Υπηρεσιών του 2012.


Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στον Κατάλογο Γεωχωρικών δεδομένων & Υπηρεσιών του 2011.

 

Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στον Κατάλογο Γεωχωρικών δεδομένων & Υπηρεσιών του 2010.


 

 

Κατάλογος καταγραφής του ΟΚΧΕ

  

Πατήστε εδώγια να αποκτήσετε ελεύθερα τον κατάλογο καταγραφής του ΟΚΧΕ (έκδοση 2.4.0). Μπορείτε επίσης να δείτε συμπληρωμένα παραδείγματα στον κατάλογο από εδώ.


Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό συμπλήρωσης του καταλόγου με διευκρινήσεις για κάθε πεδίο του καταλόγου και το περιεχόμενό του (Νοέμβριος 2011).


 


 

  

Προτεινόμενες εφαρμογές για το άνοιγμα και επεξεργασία του αρχείου είναι τα Microsoft Excel 2007 και 2010. Ο κατάλογος έχει επίσης δοκιμαστεί και φαίνεται να έχει 100% λειτουργικότητα και στο Excel 2003. Επειδή το Excel (όλες οι εκδόσεις), τυπικά, απαγορεύει την εκτέλεση των μακροεντολών για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να του υποδείξετε να επιτρέψει την εκτέλεση μακροεντολών για το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτό είναι μια απλή διαδικασία δευτερολέπτων, η οποία, για το Microsoft Excel 2007 και 2010 φαίνεται στο video που έχει αναρτήσει ο ΟΚΧΕ στη διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=J32PABSKdAA


Επίσης στο ίδιο video φαίνεται και πώς να λύσετε τυχόν πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει με την εμφάνιση Ελληνικών χαρακτήρων.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ενεργοποίηση των μακροεντολών δε θα επιτρέψει τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου εκ μέρους σας. Ενεργοποιήστε τις μακροεντολές οπωσδήποτε.


Επίσης, να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε μεταγενέστερες εκδόσεις των καταλόγων μόνο από το site του ΟΚΧΕ (www.inspire.okxe.gr) 

Περισσότερες πληροφορίες για την καταγραφή

  

Για να θεσπιστούν οι κατάλληλες διατάξεις τεχνικής, θεσμικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στο σύνολο της γεωπληροφορίας της Δημόσιας Διοίκησης, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή εξαντλητικής καταγραφής.


Τι καταγράφουμε;

Η καταγραφή αφορά στα μεταδεδομένα, στα γεωχωρικά σύνολα και υπηρεσίες δεδομένων, στο πλήθος, κόστος και είδος των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση-δημιουργία-διάχυση γεωπληροφορίας, στο πλήθος κόστος, είδος και όρους διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες Δημόσιες Αρχές και τρίτους.


Τι έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα

Ο ΟΚΧΕ με ιδία μέσα έχει διεξάγει μέχρι σήμερα δύο καταγραφές, οι οποίες οδήγησαν στη σύνταξη του Εθνικού Καταλόγου γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Η πρώτη έκδοση αυτού του Καταλόγου αφορούσε στην καταγραφή των συνόλων και των υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία) και διεξήχθη με την αποστολή ερωτηματολογίων από τον ΟΚΧΕ προς εκπροσώπους των ΔΑ. Η καταγραφή αυτή ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα 3 μηνών (Μάρτιος 2010-Μάϊος 2010) και τα αποτελέσματά της καταχωρήθηκαν σε ένα απλό λογιστικό φύλλο (αρχείο excel). Η πρώτη αυτή καταγραφή αποτέλεσε τη βάση για την αναφορά που απέστειλε ο ΟΚΧΕ στην ΕΕ το 2010, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για την ετήσια παρακολούθηση προόδου και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), έτσι όπως προκύπτει στην υπ’ αριθμό 2009/442/ΕΚ (05.06.2009) απόφαση.

 

Για την δεύτερη καταγραφή του Καταλόγου ο ΟΚΧΕ συνδύασε την υποχρέωση αποστολής της ίδιας αναφοράς για το 2011 με τις ανάγκες μιας ευρύτερης καταγραφής όπως προβλέπει ο Ν. 3882/2010. Ο ΟΚΧΕ συνεπώς εξέλιξε τη δομή του αρχικού Καταλόγου διευρύνοντάς τον με πολλά νέα στοιχεία και δυνατότητες. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε εφαρμογή σε λογιστικό φύλο (excel) με ενσωματωμένο κώδικα μακροεντολών σε γλώσσα Visual Basic for Applications (VBA). Ο νέος Κατάλογος καταγράφει πλήθος νέων στοιχείων που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1205/2008 της INSPIRE, άλλα στοιχεία που αφορούν λεπτομέρειες που χρειάζονται για την ετήσια αναφορά προς την ΕΕ, καθώς και στοιχεία κόστους κλπ. Επιπλέον των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, στον Κατάλογο αυτό υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και άλλων πόρων σχετικών με τον εξοπλισμό σε λογισμικό και υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη ΔΔ για γεωχωρικά δεδομένα αλλά και πολλές αυτοματοποιημένες δυνατότητες μαζί με ένα πολύ πιο εύχρηστο περιβάλλον για το χρήστη (ενσωματωμένη βοήθεια, codelists, δυνατότητα μαζικής εισαγωγής στοιχείων, αυτοματοποιημένοι συντακτικοί έλεγχοι κ.ά).


 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την διευκόλυνση των μελών ΚΟΣΕ στην καταγραφή 2011-2012

 

Τα παρακάτω αποτελέσματα διαχωρίζονται ανάλογα με τις απαντήσεις που έδωσαν τα μέλη ΚΟΣΕ αντίστοιχα των Δήμων, Περιφερειών και Απ. Διοικήσεων. Βέβαια αυτά τα αποτελέσματα είναι προκαταρτικά και μια πλήρη εικόνα θα είναι δυνατή μόνο μετά από την διεκπεραίωση της προβλεπόμενης καταγραφής και ανάλυσης του περιεχομένου των καταλόγων 2011-2012, καθώς και έπειτα από μία παράλληλη ανάλυση οργανογραμμάτων και αρμοδιοτήτων με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

  

Δεδομένα, κύριοι φορείς και διευθύνσεις Δήμων

 

Πίνακας 1: Τα πιο κοινά καταγεγραμμένα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι Δήμοι της χώρας.

Κατηγορίες Συνόλων Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμων

Εγκεκριμένα ή υπό έγκριση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες ή πολεοδομικά δεδομένα

Δίκτυα (καταχωρημένα ανά σειρά συχνότητας καταγραφής):

1= οδικό δίκτυο,

2= δίκτυο ύδρευσης- άρδευσης,

3= δίκτυο αποχετευτικό και όμβριων,

4= δίκτυο οπτικών ινών,

4= δίκτυο δημοτικού φωτισμού,

5= δίκτυο πυροπροστασίας,

6= δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi),

6= δίκτυο τηλεπικοινωνιών

Οριοθετήσεις και όρια οικισμών, διανομές, διοικητικά όρια και κατάλογοι κατηγοριοποίησης οικισμών

Δημοτικά ακίνητα και περιουσία (περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για κοινόχρηστους, ελεύθερους και χώρους πρασίνου)

Σχέδια Πόλης και επεκτάσεις

Χαρτογραφικά υπόβαθρα και τοπογραφικές αποτυπώσεις που προκύπτουν από μελέτες

Ρυμοτομικά Σχέδια και τροποποιήσεις

Χάρτες Αναδασμών και κτηματολογικά στοιχεία και χάρτες του Δήμου

Χρήσεις γης

Δημόσιες Υπηρεσίες (κατάλογοι κτιρίων, διευθύνσεων, τηλεφώνων, στοιχεία λειτουργίας και προσφερόμενων υπηρεσιών κτλ)

Σημεία ενδιαφέροντος (πολιτιστικού – τουριστικού χαρακτήρα, πχ διαδρομές, μνημεία αξιοθέατα αρχαιολογικοί χώροι, μαρίνες) και παρόμοια στοιχεία καταχωρημένα σε βάσεις GIS

Υδρολογικές, γεωλογικές μελέτες, γεωτρήσεις, πηγές, γεωλογικά στοιχεία, γεωθερμικά πεδία, υδρομετρικά στοιχεία

Οριοθετήσεις και όρια αιγιαλού και παραλίας, χερσαίες ζώνες λιμένα, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης

Πράξεις Εφαρμογής και διορθωτικές, αναλογισμού, παραχώρησης και τακτοποίησης

Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα (εκπονημένα και υπό εξέλιξη), δεδομένα από  τις μελέτες τους

Ορθοφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες

Μητρώο οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων

Τοπωνύμια, διευθύνσεις, αριθμοδότηση και ονοματοδοσία οδών

Δεδομένα από συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, δρομολόγια συγκοινωνιών, πινακίδες κυκλοφορίας, κατευθύνσεις κυκλοφορίας οδών, χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης, ΑΜΕΑ

Δημογραφικά και Εκλογικά Δεδομένα

Υψόμετρα, ισοϋψείς και ψηφιακά μοντέλα εδάφους

Δεδομένα για απορρίμματα, κάδους, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση, δρομολόγια απορριμματοφόρων κτλ

Γεωργικές δραστηριότητες και στοιχεία αγροτικών εκτάσεων, βοσκότοποι και διαγράμματα αγροκτημάτων

Δεδομένα υγείας, πρόνοιας και των καταστημάτων τους

Σημεία, δεδομένα και χάρτες έργων και μελετών που χρειάζονται Ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους

Δεδομένα για δάση και βλάστηση

Οριοθετήσεις, όρια ρεμάτων και χειμάρρων

Δεδομένα χωροθέτησης διατηρητέων κτιρίων, κατάλογοι μνημείων κτλ

Οικονομικά στοιχεία

Λατομεία, Βιομηχανίες, Επιχειρηματικά Πάρκα

Αντικειμενικές Αξίες

Αποτυπώσεις στοιχείων νεκροταφείων

Εδαφολογικά δεδομένα

Κτηνοτροφικά δεδομένα

Ιχθυοκαλλιέργειες, αλιευτικά καταφύγια κτλ

 

Πίνακας 2: Κύριες Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Οργανικές Μονάδες που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο όγκο γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.

Δ/νσεις - Γραφεία Αγροτικής-Γεωργικής Ανάπτυξης, Γεωτεχνικές υπηρεσίες, Αγροτικής οικονομίας, Γεωπονικής

Γραφεία Προγραμματισμού

Γραφεία Πληροφορικής, μηχανοργάνωσης, GIS, γραφεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κτλ

Γραφεία Περιουσίας, κτηματολογίου δήμου

Δ/νσεις- Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, πχ τμήμα εσόδων

Δ/νσεις Περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής

Δ/νσεις Καθαρισμού, καθαριότητας κτλ

Δ/νσεις Πρασίνου

Δ/νσεις Πολεοδομίας και σχετικών υπηρεσιών

Δ/νσεις Έργων, κατασκευών, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού μελετών κτλ

Δ/νσεις Αρχιτεκτονικής

Τεχνικές Υπηρεσίες

ΔΕΥΑ- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης

Δ/νσεις Κτηνιατρικής

Δ/νσεις Κυκλοφορίας

Δ/νσεις Τοπογραφίας

Δ/νσεις Κοινωνικής Πολιτικής, κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες πρόνοιας

Δημοτολόγιο, ληξιαρχείο

 

  

Δεδομένα, κύριοι φορείς και διευθύνσεις Περιφερειών

 

Πίνακας 3: Τα πιο κοινά καταγεγραμμένα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες της χώρας.

Κατηγορίες Συνόλων Γεωχωρικών Δεδομένων Περιφερειών

Δίκτυα

Σημεία, δεδομένα και Χάρτες έργων και μελετών που χρειάζονται Ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους

Δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα (εκπονημένα και υπό εξέλιξη) – δεδομένα από μελέτες τους

Γεωργικές δραστηριότητες και στοιχεία  αγροτικών εκτάσεων, βοσκότοποι και διαγράμματα αγροκτημάτων

Χαρτογραφικά υπόβαθρα και τοπογραφικές αποτυπώσεις που προκύπτουν από μελέτες

Δεδομένα διαχείρισης υδάτων (ποιοτικά, ποσοτικά, ταμιευτήρες), υδρογραφικό δίκτυο, υδατικό δυναμικό

Ιχθυοκαλλιέργειες, αλιευτικά καταφύγια, στοιχεία Δ/νσεων αλιείας  κτλ

Δεδομένα Αδειών λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων (πχ κτηνοτροφικών μονάδων, βενζινάδικων κτλ)

Πράξεις Εφαρμογής και διορθωτικές, αναλογισμού, παραχώρησης και τακτοποίησης

Υδρολογικές - γεωλογικές μελέτες – γεωτρήσεις –πηγές – γεωλογικά στοιχεία – γεωθερμικά πεδία - υδρομετρικά στοιχεία

Σημεία ενδιαφέροντος (πολιτιστικού – τουριστικού χαρακτήρα, πχ διαδρομές, μνημεία αξιοθέατα αρχαιολογικοί χώροι, μαρίνες) και παρόμοια στοιχεία καταχωρημένα σε βάσεις GIS

Δεδομένα από Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες , δρομολόγια συγκοινωνιών, πινακίδες κυκλοφορίας, κατευθύνσεις κυκλοφορίας οδών, χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης, δίκτυο για ΑΜΕΑ

Κτηνοτροφικά δεδομένα

Οικονομικά στοιχεία

Δεδομένα από Βιοτεχνικές και βιομηχανικές Άδειες

Χωροταξικά Δεδομένα

Οριοθετήσεις και όρια οικισμών, διανομές, διοικητικά όρια και κατάλογοι κατηγοριοποίησης οικισμών

Χάρτες Αναδασμών και κτηματολογικά στοιχεία και χάρτες

Χρήσεις Γης

Δεδομένα υγείας, πρόνοιας και των καταστημάτων τους

Όρια απαλλοτρίωσης

Όρια και δεδομένα Προστατευόμενων περιοχών και ζωνών (πχ Natura, Εθνική Δρυμοί)

Τομές εκσκαφής

Εγκεκριμένα ή υπό έγκριση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες ή πολεοδομικά δεδομένα

Ρυμοτομικά Σχέδια και τροποποιήσεις

Ελαιοκομικό, αμπελουργικό μητρώο

Δασικοί και Δασοπονικοί Χάρτες, όρια δασικών εκτάσεων, πράξεις χαρακτηρισμού

Δεδομένα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κεραίες

Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Τοπωνύμια, διευθύνσεις, αριθμοδότηση και ονοματοδοσία οδών

Υψόμετρα, ισοϋψείς, και ψηφιακά μοντέλα εδάφους

Δημόσια ακίνητα και περιουσία

Λατομεία, Βιομηχανίες, Επιχειρηματικά Πάρκα

Αναδασωτέες εκτάσεις

Δεδομένα Ελέγχων

 

Πίνακας 4: Κύριες Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Οργανικές Μονάδες που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο όγκο γεωχωρικών δεδομένων της Περιφέρειες.

Αναπτυξιακές εταιρείες

Δ/νσεις Περιβάλλοντος,  χωρικού σχεδιασμού

Δ/νσεις Βιομηχανίας

Δ/νσεις Μεταφορών και επικοινωνιών

Δ/νσεις Ανάπτυξης, Αναπτυξιακού προγραμματισμού, Προγραμμάτων, διαχειριστικές αρχές

Δ/νσεις Πολιτικής Γης

Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης , Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής

Δ/νσεις Τεχνικών υπηρεσιών, τεχνικών έργων

Δ/νσεις Τοπογραφήσεων

Υπηρεσίες Πληροφορικής, μηχανογράφησης κτλ

 

Δεδομένα, κύριοι φορείς και διευθύνσεις Απ. Διοίκησης

 

Πίνακας 5: Τα πιο κοινά καταγεγραμμένα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Κατηγορίες Συνόλων Γεωχωρικών Δεδομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δασικοί και Δασοπονικοί Χάρτες, όρια δασικών εκτάσεων, πράξεις χαρακτηρισμού

Αναδασωτέες εκτάσεις

Όρια και δεδομένα Προστατευόμενων περιοχών και ζωνών (πχ Natura, Εθνική Δρυμοί)

Εγκεκριμένα ή υπό έγκριση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες ή πολεοδομικά δεδομένα

Καταφύγια, εκτροφεία θηραμάτων, Καταφύγια άγριας ζωής, ζώνες κυνηγιού

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δεδομένα διαχείρισης υδάτων (ποιοτικά, ποσοτικά, ταμιευτήρες) υδρογραφικό δίκτυο, υδατικό δυναμικό

Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα (εκπονημένα και υπό εξέλιξη), δεδομένα από τις μελέτες τους

Χρήσεις Γης

Ορθοφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες

Σημεία ενδιαφέροντος (πολιτιστικού – τουριστικού χαρακτήρα, πχ διαδρομές, μνημεία αξιοθέατα αρχαιολογικοί χώροι, μαρίνες) και παρόμοια στοιχεία καταχωρημένα σε βάσεις GIS

Λατομεία, Βιομηχανίες, Επιχειρηματικά Πάρκα

Οριοθετήσεις και όρια οικισμών, διανομές, διοικητικά όρια και κατάλογοι κατηγοριοποίησης οικισμών

Χάρτες Αναδασμών και κτηματολογικά στοιχεία και χάρτες

Υδρολογικές, γεωλογικές μελέτες, γεωτρήσεις, πηγές, γεωλογικά στοιχεία, γεωθερμικά πεδία, υδρομετρικά στοιχεία

Σημεία, δεδομένα και χάρτες έργων και μελετών που χρειάζονται Ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους

Δεδομένα για δάση και βλάστηση

Χωροταξικά Δεδομένα

Δίκτυα

Υψόμετρα, ισοϋψείς, και ψηφιακά μοντέλα εδάφους

Δημογραφικά και Εκλογικά Δεδομένα

Δημόσια ακίνητα και περιουσία

Δημόσιες Υπηρεσίες (κατάλογοι κτιρίων, διευθύνσεων, τηλεφώνων, στοιχεία λειτουργίας και προσφερόμενων υπηρεσιών κτλ)

Κεραίες

Ρυμοτομικά Σχέδια

Τοπωνύμια, διευθύνσεις, αριθμοδότηση και ονοματοδοσία οδών

Χαρτογραφικά υπόβαθρα και τοπογραφικές αποτυπώσεις που προκύπτουν από μελέτες

Δεδομένα για απορρίμματα, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ανακύκλωση

Οριοθετήσεις και όρια αιγιαλού και παραλίας, χερσαίες ζώνες λιμένα, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης

Οριοθετήσεις και όρια ρεμάτων και χειμάρρων

Γεωργικές δραστηριότητες και στοιχεία αγροτικών εκτάσεων, βοσκότοποι και διαγράμματα αγροκτημάτων

Ιχθυοκαλλιέργειες, αλιευτικά καταφύγια, στοιχεία Δ/νσεων αλιείας  κτλ

Οικονομικά στοιχεία

Συστήματα Πυροπροστασίας

Εγκρίσεις επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις

 

Πίνακας 6: Κύριες Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Οργανικές Μονάδες που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο όγκο γεωχωρικών δεδομένων της Απ. Διοίκησης.

Δ/νσεις ΠΕΧΩ – Περιβάλλοντος

Δ/νσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Δ/νσεις Δασών – δασαρχεία

Δ/νσεις Υδάτων

Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Δ/νσεις Τεχνικού Ελέγχου

Δ/νσεις Πρόνοιας 

Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας

Δ/νσεις Πληροφορικής

Εφορίες (Βυζαντινών, Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, νεωτέρων μνημείων)

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2012 11:50