Υπηρεσίες INSPIRE

Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE και Εκτελεστικές Διατάξεις PDF Εκτύπωση


Στις 14 Μαρτίου 2007 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2007/2/EC INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) η οποία τέθηκε σε ισχύ 15 Μαϊου 2007. Η εφαρμογή της προβλέπεται σε στάδια με πλήρη εφαρμογή το 2019.

Η Οδηγία δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της Υποδομής για τη γεωχωρική πληροφορία στην Ευρώπη με σκοπό τη διαμόρφωση, εφαρμογή, διαχείριση και εκτίμηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα αλλά και για την παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

Για την υλοποίηση της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την υλοποίηση της Οδηγίας σε εθνικό επίπεδο.

Η Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE περιλαμβάνει γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, συνολικά σε 34 θεματικές ενότητες, ομαδοποιημένες σε τρία Παραρτήματα του κειμένου της Οδηγίας, που αντιστοιχούν περίπου και στην προτεραιότητα ένταξής τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Ο λεπτομερής ορισμός και το πεδίο εφαρμογής που καλύπτει κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνεται στο τεύχος «Definition of Annex Themes and Scope”

Η Οδηγία έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των χωρικών δεδομένων μέσω της τεκμηρίωσής τους, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄αυτά, στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση τους.

Για πλήρη και άμεση ενημέρωση σας σχετικά με την εφαρμογή της INSPIRE προτείνουμε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Κοινότητας http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm

 

Θεσμικά όργανα/επιτροπές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τρεις Γενικές Διευθύνσεις , τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τη EUROSTAT και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι ο συντονισμός της σύνταξης και θεσμοθέτησης των Κανονισμών Εφαρμογής που προβλέπονται στην Οδηγία INSPIRE.

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ασκεί ρόλο γενικού συντονιστή για τη νομοθετική διαδικασία και την εφαρμογή των πολιτικών στόχων της Οδηγίας.

Η EUROSTAT ασκεί ρόλο συντονιστή για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών και υποστηρίζει την σύνταξη των Κανονισμών Εφαρμογής που αφορούν στην κοινοχρησία των χωρικών δεδομένων και στην παρακολούθηση υλοποίησης της Οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ασκεί ρόλο συντονιστή στα τεχνικά θέματα που αφορούν στην υλοποίηση της Οδηγίας και είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη των Κανονισμών Εφαρμογής για τα μεταδεδομένα, για τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και για τις δικτυακές υπηρεσίες. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι επίσης αρμόδιο για την δημιουργία και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης  (INSPIRE- GEOPORTAL).

 

Η Επιτροπή INSPIRE

Λόγω του γεγονότος ότι οι Κανονισμοί Εφαρμογής αποτελούν ευρωπαϊκά νομοθετήματα υποχρεωτικά και απ΄ευθείας εκτελεστά στα κράτη μέλη, πριν από την έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποβάλλονται σε δια ψήφου γνωμοδότηση από Επιτροπή που απαρτίζεται από ειδικά ορισμένους εκπροσώπους των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), προβλέπεται η συγκρότηση της Επιτροπής INSPIRE η οποία επικουρεί στο έργο της την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Tο πλαίσιο λειτουργίας της περιγράφεται στα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός-γνωμοδοτικός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων και ειδικότερα για την έγκριση των Κανονισμών Εφαρμογής για την υλοποίηση της Οδηγίας.

Η Επιτροπή INSPIRE λειτουργεί με βάση καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε από τα μέλη της. Η διαδικασία γνωμοδότησης που εφαρμόζεται για μεν τους Κανονισμούς Μεταδεδομένων και Παρακολούθησης και Υποβολής Εκθέσεων εφαρμόζεται είναι η απλή κανονιστική διαδικασία (Άρθρο 22, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ ) ενώ για τους Κανονισμούς Ηλεκτρονικού Δικτύου, Διαλειτουργικότητας δεδομένων και Κοινοχρησίας των χωρικών δεδομένων είναι η κανονιστική διαδικασία με διερεύνηση (Άρθρο 22, παράγραφος 3 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ).

 

Ομάδες σύνταξης των Κανονισμών Εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από δημόσια διεθνή πρόσκληση και αξιολόγηση, συγκρότησε ομάδες σύνταξης, μία για καθένα από τους προβλεπόμενους από την Οδηγία Κανονισμούς Εφαρμογής , αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη που προτάθηκαν από αρμόδιους ανά χώρα φορείς :

Λειτουργούν ομάδες σύνταξης Κανονισμών Εφαρμογής, όπως:

-Μεταδεδομένων

-Δικτυακών Υπηρεσιών

-Προδιαγραφών διαλειτουργικότητας δεδομένων

-Κοινοχρησίας συνόλων χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών για αυτά

-Παρακολούθησης και Υποβολής Εκθέσεων

 

Τα σχέδια των συντασσόμενων Κανονισμών Εφαρμογής υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση και, στη συνέχεια, σε όλες τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Δείτε επίσης...

 

Ευρωπαϊκός Ιστότοπος INSPIRE        

Διαχρονική εξέλιξη Οδηγίας INSPIRE 

Διαδικτυακή Πύλη INSPIRE-GeoPortal    

Κανόνες Εφαρμογής

Μεταδεδομένα        

Προδιαγραφές Δεδομένων   

Δικτυακές Υπηρεσίες         

Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων   

Διαμοιρασμός Δεδομένων Και Υπηρεσιών       

Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2012 12:57