Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ακούμε για «γεωχωρικά δεδομένα» για «γεωχωρική πληροφορία» και για «υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών». Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας αφορούν;
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;
Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;
Τι είναι τα μεταδεδομένα;
Τι είναι ο Κατάλογος;
Τι είναι η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας;
Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);
Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;
Όλες οι Σελίδες

Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;


Γεωχωρικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για αντικείμενα, δραστηριότητες ή φαινόμενα τα οποία έχουν αναφορά στο χώρο.

Ειδικότερα:

Κάθε αντικείμενο, δραστηριότητα ή φαινόμενο του πραγματικού κόσμου, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με κάποια θέση στη γήινη επιφάνεια καλείται γεωχωρική οντότητα. Σε ένα σύστημα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών, η αναπαράσταση της γεωμετρίας των διακριτών γεωχωρικών οντοτήτων, όπως είναι τα λιμάνια της χώρας, οι δρόμοι ή τα σπίτια, γίνεται χρησιμοποιώντας σημεία, γραμμές ή πολύγωνα (vector format). Τα συνεχή φαινόμενα, όπως η θερμοκρασία ή το επίπεδο ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, αναπαριστώνται ως συνεχείς κατανομές δηλαδή, αποδίδοντας μία τιμή του φαινομένου σε μία προκαθορισμένη ελάχιστη μονάδα χώρου όπως είναι ένα εικονοστοιχείο (raster format).

Η γεωμετρική αναπαράσταση δεν αρκεί για την περιγραφή των οντοτήτων του χώρου. Για κάθε μία οντότητα συνήθως ενδιαφέρουν και συλλέγονται και άλλες ποιοτικές ή ποσοτικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως ιδιότητες των γεωχωρικών οντοτήτων.

Τα γεωχωρικά δεδομένα λοιπόν είναι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για τα ίδια τα αντικείμενα, δραστηριότητες ή φαινόμενα αλλά και για τη θέση στην οποία αυτά εντοπίζονται.

Ο προσδιορισμός της θέσης των γεωχωρικών οντοτήτων μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος:

• Άμεσα γεωχωρικά δεδομένα είναι εκείνα των οποίων η θέση τους αποδίδεται με γεωαναφερμένες γεωμετρίες (σημεία, γραμμές ή πολύγωνα), με γεωαναφερμένες συνεχείς κατανομές (γεωαναφερμένα raster δεδομένα). Άμεσα γεωχωρικά δεδομένα είναι και εκείνα για τα οποία διατίθενται οι συντεταγμένες τους σε μορφή πίνακα, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι αντίστοιχες γεωμετρίες. Τα άμεσα γεωχωρικά δεδομένα λοιπόν, μας δίνουν με άμεσο τρόπο την πληροφορία σχετικά με το πού εντοπίζονται, ή ποιά περιοχή αφορούν.

• Έμμεσα γεωχωρικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία αφορούν στο χώρο, αλλά αυτή η πληροφορία για τη θέση τους αποδίδεται ως μια περιγραφική ιδιότητά τους. Για παράδειγμα, ένας πίνακας με το ποσοστό ανεργίας ανά νομό είναι γεωχωρικό δεδομένο, παρόλο που δεν δίνεται άμεσα η θέση του φαινομένου (της ανεργίας). Μπορεί να μην είναι διαθέσιμη η γεωμετρία των νομών, αλλά γνωρίζω την περιοχή όπου αναφέρεται το φαινόμενο που περιγράφεται (η ανεργία), αφού αυτή η πληροφορία δίνεται περιγραφικά. Οι μονάδες αναφοράς των έμμεσων γεωχωρικών δεδομένων μπορεί να είναι σημειακές, γραμμικές ή επιφανειακές.

Ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων είναι μία συλλογή από κατανεμημένες στο χώρο γεωχωρικές οντότητες, των οποίων η γεωμετρία και οι ιδιότητες έχουν προσδιοριστεί με ενιαίο τρόπο, αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα το σύνολο των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Ελλάδα κατά το έτος 2011 είναι ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων, ενώ ένας μεμονωμένος σταθμός είναι μία διακριτή γεωχωρική οντότητα και οι πληροφορίες που έχουμε καταγράψει για αυτόν είναι γεωχωρικά δεδομένα.

Με τον όρο «σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων» αναφερόμαστε σε μία συλλογή από σύνολα γεωχωρικών δεδομένων τα οποία έχουν συνήθως φτιαχτεί με ενιαίες προδιαγραφές και αφορούν την εξέλιξη κάποιων γεωχωρικών οντοτήτων στο χρόνο, ή την κατανομή τους στο χώρο. Για παράδειγμα, μία σειρά γεωχωρικών δεδομένων για τους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας θα μπορούσε να περιέχει τα σύνολα με τις θέσεις των σταθμών παρακολούθησης, για μετρήσεις κατά τα έτη από το 2000 έως το 2012.

Ο Ν. 3882/2010 αφορά όλα τα άμεσα και έμμεσα γεωχωρικά δεδομένα σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή τα οποία βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων αρχών.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 15:06