Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;
Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;
Αν κάποια υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΚΟΣΕ ή απλά αρκεί να στείλει κενό τον Κατάλογο;
Κάθε πότε δημοσιεύονται δεδομένα στον Κατάλογο;
Γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, πρέπει να συμπληρωθούν στον Κατάλογο; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Έχω στην κατοχή μου δεδομένα για τα οποία δεν είναι κάποια υπηρεσία του φορέα μου ο μοναδικός αρμόδιος. Θα συμπληρώσω τον Κατάλογο για αυτά τα δεδομένα ή θα περιμένω να συμπληρωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο για παράδειγμα;
Καμία από τις υπηρεσίες που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν έχει γεωχωρικά δεδομένα. Δεν πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΤΑ μου είναι αναλογικά, δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους και δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσω στον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα δεδομένα, για τα οποία συμπληρώνω τον Κατάλογο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο geodata.gov.gr ή στο site του φορέα μου;
Πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο και για τα γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες για τα οποία ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού ή συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους;
Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;
Ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και τα χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθώ κατ' αρχήν;
Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης;
Όλες οι Σελίδες

Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;


Σε περίπτωση που το σύνολο δεδομένων ή η υπηρεσία, δημιουργήθηκε πριν τη δημοσίευση των προδιαγραφών της Οδηγίας INSPIRE, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Οδηγίας, εκτός και εάν έχουν συμπεριληφθεί στη σύμβαση του έργου, τα σχέδια των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εξέταση των δεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές της Οδηγίας για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης.

 

Αν κατά τη δημιουργία του πόρου, στις προδιαγραφές που περιέχονται στη σύμβαση, έχουν συμπεριληφθεί και οι προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE και το έργο παρελήφθη ορθώς, τότε δεν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να ελέγχονται τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας.

 

Για να δείτε τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της INSPIRE (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/).
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:13