Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Θέλουμε να ακολουθήσουμε το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στην απόφαση της ΕΘΕΓ, αλλά τα δεδομένα μας υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς λόγω των συμφωνιών που έγιναν με τους αναδόχους που τα προμήθευσαν. Οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύουν την κοινοχρησία/διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρά τις διατάξεις του Νόμου 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ, δε θα έπρεπε να δίνουμε όλα τα δεδομένα σε όλους. Αυτό είναι επικίνδυνο. Κάποια δεδομένα είναι ευαίσθητα/απόρρητα κλπ.
Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δε χαρακτηρίζονται απόρρητα αλλά δε συνηθίζεται να τα διαθέτουμε προς τους πολίτες γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για μη νόμιμες πράξεις ή/και εις βάρος του περιβάλλοντος κλπ.
Θέλουμε να ακολουθήσουμε το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στην απόφαση της ΕΘΕΓ, αλλά τα δεδομένα μας υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς λόγω των συμφωνιών που έγιναν με τους αναδόχους που τα προμήθευσαν. Οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύουν την κοινοχρησία/διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε;
Δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουν οι φορείς που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου, και αυτός είναι ο λόγος που περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά. Τι πρέπει να κάνω;
Πώς θα προστατευθούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εμπεριέχονται σε ένα σύνολο δεδομένων;
Τι ισχύει σχετικά με την κοινοχρησία και τη διάθεση για δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, ή για λόγους ελέγχου; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Όλες οι Σελίδες


Θέλουμε να ακολουθήσουμε το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στην απόφαση της ΕΘΕΓ, αλλά τα δεδομένα μας υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς λόγω των συμφωνιών που έγιναν με τους αναδόχους που τα προμήθευσαν. Οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύουν την κοινοχρησία/διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε;


Ο ν.3882/2010 έχει πλέον λύσει αυτά τα θέματα για τις μελλοντικές προμήθειες γεωχωρικών δεδομένων από τις δημόσιες αρχές. Παρόλα αυτά, νομικά, δεν μπορεί να αναιρέσει προγενέστερες συμβάσεις. Για αυτό το λόγο, στην απόφαση της ΕΘΕΓ αναφέρεται ρητά ότι τα μέτρα της αφορούν «Στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών και τα μεταδεδομένα τους τα οποία υπάγονται στην ΕΥΓΕΠ σύμφωνα με το ν.3882/2010, για τα οποία δεν υπάρχουν συμβατικοί, νομοθετικοί ή άλλοι κανονιστικοί περιορισμοί (π.χ. προγενέστερες περιοριστικές συμβάσεις)».

Ωστόσο ειδικά για την περίπτωση αυτή αναφέρεται ότι όσες δημόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους δεδομένα που αναγράφονται στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και τα οποία διέπονται από προγενέστερες του ν. 3882/2010 συμβάσεις οι οποίες καταρτίστηκαν με τρίτους και περιορίζουν σε οποιοδήποτε βαθμό τη δυνατότητα κοινοχρησίας και περαιτέρω χρήσης από τρίτους, οι δημόσιες αυτές αρχές:

1) οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον ΟΚΧΕ,

2) οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, στο βαθμό που δύνανται, ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί εντός δύο μηνών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οφείλουν να τεκμηριώσουν τους λόγους, αποστέλλοντας σχετική έκθεση στον ΟΚΧΕ, ο οποίος θα τη μεταφέρει σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΘΕΓ,

3) δύνανται να ζητήσουν την αρωγή του ΟΚΧΕ, παραδίδοντας σε αυτόν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012 13:20