Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρά τις διατάξεις του Νόμου 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ, δε θα έπρεπε να δίνουμε όλα τα δεδομένα σε όλους. Αυτό είναι επικίνδυνο. Κάποια δεδομένα είναι ευαίσθητα/απόρρητα κλπ.
Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δε χαρακτηρίζονται απόρρητα αλλά δε συνηθίζεται να τα διαθέτουμε προς τους πολίτες γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για μη νόμιμες πράξεις ή/και εις βάρος του περιβάλλοντος κλπ.
Θέλουμε να ακολουθήσουμε το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στην απόφαση της ΕΘΕΓ, αλλά τα δεδομένα μας υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς λόγω των συμφωνιών που έγιναν με τους αναδόχους που τα προμήθευσαν. Οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύουν την κοινοχρησία/διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε;
Δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουν οι φορείς που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου, και αυτός είναι ο λόγος που περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά. Τι πρέπει να κάνω;
Πώς θα προστατευθούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εμπεριέχονται σε ένα σύνολο δεδομένων;
Τι ισχύει σχετικά με την κοινοχρησία και τη διάθεση για δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, ή για λόγους ελέγχου; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Όλες οι Σελίδες

 


Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση. 
Παρά τις διατάξεις του Νόμου 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ, δε θα έπρεπε να δίνουμε όλα τα δεδομένα σε όλους. Αυτό είναι επικίνδυνο. Κάποια δεδομένα είναι ευαίσθητα/απόρρητα κλπ.


Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα καθώς τόσο ο νόμος όσο και η απόφαση της ΕΘΕΓ αφορούν τα δεδομένα που υπάγονται στην ΕΥΓΕΠ. Ευαίσθητα/απόρρητα δεδομένα ορίζονται με σαφήνεια στο άρθρο 10 του ν. 3882/2010 και δεν περιλαμβάνονται στις διαδικασίες πρόσβασης.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορισμός των δεδομένων αυτών στα οποία θα αποκλείεται η πρόσβαση δε πρέπει να γίνεται με βάση προσωπικές απόψεις ή επιθυμίες αλλά να καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων) στη βάση συγκεκριμένων κανόνων όπως γίνεται και στις άλλες χώρες και όχι με αυθαίρετες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 10 του Ν. 3882/2010, οι λόγοι περιορισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των δεδομένων να σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση.
Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δε χαρακτηρίζονται απόρρητα αλλά δε συνηθίζεται να τα διαθέτουμε προς τους πολίτες γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για μη νόμιμες πράξεις ή/και εις βάρος του περιβάλλοντος κλπ.


Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλό και κακό τρόπο. Με την ίδια λογική θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα πάντα.

Η πράξη έχει δείξει ότι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα και η μη δημοσιοποίησή τους έχει επιτρέψει να ευδοκιμήσει κάθε μορφή παρανομίας και αυθαιρεσίας. Για παράδειγμα, αν τα όρια των οικισμών και των δασών ήταν ανοικτά και προσβάσιμα από όλους κανένας υπάλληλος δε θα τολμούσε να δώσει άδεια για δόμηση εκτός του οικισμού ή μέσα σε δάσος. Ομοίως, αν οι επιτρεπτοί όροι δόμησης ήταν ανοικτοί στο internet για όλους, κανένας δε θα τολμούσε να τους παραβιάσει.

Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας του περιβάλλοντος και όχι η απόκρυψη στοιχείων. Η ΕΥΓΕΠ και τα ανοικτά δεδομένα αποσκοπούν στην κατοχύρωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση.
Θέλουμε να ακολουθήσουμε το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στην απόφαση της ΕΘΕΓ, αλλά τα δεδομένα μας υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς λόγω των συμφωνιών που έγιναν με τους αναδόχους που τα προμήθευσαν. Οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύουν την κοινοχρησία/διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε;


Ο ν.3882/2010 έχει πλέον λύσει αυτά τα θέματα για τις μελλοντικές προμήθειες γεωχωρικών δεδομένων από τις δημόσιες αρχές. Παρόλα αυτά, νομικά, δεν μπορεί να αναιρέσει προγενέστερες συμβάσεις. Για αυτό το λόγο, στην απόφαση της ΕΘΕΓ αναφέρεται ρητά ότι τα μέτρα της αφορούν «Στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών και τα μεταδεδομένα τους τα οποία υπάγονται στην ΕΥΓΕΠ σύμφωνα με το ν.3882/2010, για τα οποία δεν υπάρχουν συμβατικοί, νομοθετικοί ή άλλοι κανονιστικοί περιορισμοί (π.χ. προγενέστερες περιοριστικές συμβάσεις)».

Ωστόσο ειδικά για την περίπτωση αυτή αναφέρεται ότι όσες δημόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους δεδομένα που αναγράφονται στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και τα οποία διέπονται από προγενέστερες του ν. 3882/2010 συμβάσεις οι οποίες καταρτίστηκαν με τρίτους και περιορίζουν σε οποιοδήποτε βαθμό τη δυνατότητα κοινοχρησίας και περαιτέρω χρήσης από τρίτους, οι δημόσιες αυτές αρχές:

1) οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον ΟΚΧΕ,

2) οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, στο βαθμό που δύνανται, ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί εντός δύο μηνών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οφείλουν να τεκμηριώσουν τους λόγους, αποστέλλοντας σχετική έκθεση στον ΟΚΧΕ, ο οποίος θα τη μεταφέρει σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΘΕΓ,

3) δύνανται να ζητήσουν την αρωγή του ΟΚΧΕ, παραδίδοντας σε αυτόν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων.Δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουν οι φορείς που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου, και αυτός είναι ο λόγος που περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά. Τι πρέπει να κάνω;


Κάθε φορέας που παράγει γεωχωρικά δεδομένα, πρέπει υποχρεωτικά να τα διαθέτει σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του νόμου 3882/2010, εφόσον δεν υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί για τη διάθεση των δεδομένων που οφείλονται σε άλλα αίτια (προσωπικά δεδομένα κλπ). Ο κάθε φορέας οφείλει να γνωστοποιεί την ακρίβεια και τον τρόπο δημιουργίας των δεδομένων, μέσω των μεταδεδομένων τους, ώστε οι υποψήφιοι χρήστες να μπορούν να αποφασίσουν αν τα δεδομένα είναι κατάλληλα για την χρήση την οποία επιθυμούν. Η ποιότητα των δεδομένων δεν αποτελεί λόγο άρνησης της παροχής άδειας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων.Πώς θα προστατευθούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εμπεριέχονται σε ένα σύνολο δεδομένων;


Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα που διατίθενται περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η δημοσίευση των οποίων απαγορεύεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, προβλέπονται διαδικασίες ανωνυμοποίησης με τον νόμο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε σύνολα αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα να είναι δημοσιεύσιμα.

Ευαίσθητα, χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ο Ν. 2472/1997 αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.Τι ισχύει σχετικά με την κοινοχρησία και τη διάθεση για δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, ή για λόγους ελέγχου; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.


Τα γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις δημόσιες αρχές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του αρ. 32 του Ν. 3882/2010, δηλαδή προκειμένου να εκδοθούν σχέδια, κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, να εκπονηθούν ή εγκριθούν μελέτες ή να παραληφθούν δημόσια έργα, θα πρέπει να διατίθενται στις δημόσιες αρχές με τέτοια άδεια ώστε αφενός μεν να μπορούν να επιτελούν τη δημόσιά τους αποστολή, αφετέρου δε να μη ζημιώνεται ο ιδιώτης που εκπονεί τη μελέτη. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα αρ. 27 και 28 του Ν. 3882/2010 και την από 02.04.2012 απόφαση της ΕΘΕΓ, η πλέον κατάλληλη άδεια με την οποία θα πρέπει να περιέρχονται αυτά τα γεωχωρικά δεδομένα στις δημόσιες αρχές είναι η Μη Εμπορική Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) του παραρτήματος Β της από 02.04.2012 απόφασης της ΕΘΕΓ. Με την άδεια αυτή το σύνολο των δημοσίων αρχών μπορεί να διαμοιράζεται τα συγκεκριμένα γεωχωρικά δεδομένα για μη εμπορικούς σκοπούς και με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, διασφαλίζοντας και τα δικαιώματα του αρχικού μελετητή.


Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012 13:20