Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ - Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων;
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Τι πρέπει να συμπεριλάβω στα τεύχη διακήρυξης νέων έργων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε γεωπληροφορία;
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Πριν από τη δημοσίευση προκήρυξης σχετικά με την προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων θέλω να στείλω τα σχετικά έγγραφα στον ΟΚΧΕ για έλεγχο.
Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της;
Όλες οι Σελίδες

Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων;


Όχι.

Όπως αναφέρεται σαφώς στην Οδηγία 2007/2/ΕΚ (ρήτρα με αριθμό 13) αλλά και στον Ν. 3882/2010 (άρθρο 4, § 4), η Οδηγία δεν απαιτεί τη συλλογή ή δημιουργία νέων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς τέτοιες δράσεις καλύπτονται από άλλη κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.

Θεωρώντας ότι η ψηφιοποίηση αναλογικών συνόλων δεδομένων αποτελεί δημιουργία ψηφιακών δεδομένων, η Οδηγία και ο Νόμος δεν επιβάλλουν την ψηφιοποίηση των αναλογικών συνόλων δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιες αρχές.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:22