Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ - Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων;
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Τι πρέπει να συμπεριλάβω στα τεύχη διακήρυξης νέων έργων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε γεωπληροφορία;
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Πριν από τη δημοσίευση προκήρυξης σχετικά με την προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων θέλω να στείλω τα σχετικά έγγραφα στον ΟΚΧΕ για έλεγχο.
Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της;
Όλες οι Σελίδες


Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;


Τα ΚΟΣΕ ως αρμόδιες επιτροπές για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010, υποστηρίζουν τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, και κατά τη διαδικασία προμήθειας, παραγωγής ή επικαιροποίησης γεωχωρικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν μια Δημόσια Αρχή εκδηλώσει την πρόθεσή της για τις παραπάνω ενέργειες και ενημερώσει το ΚΟΣΕ σχετικά με την αναζήτηση στον Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, που είναι απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων της, το ΚΟΣΕ θα πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξει τη Δημόσια Αρχή παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε τα νέα δεδομένα και υπηρεσίες που πρόκειται να δημιουργηθούν, να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του Ν. 3882/2010. Όλο το απαραίτητο υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης, το ΚΟΣΕ συνεπικουρεί τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων, σχετικά με την ποιότητα των παραδοτέων (άρθρο 22, Ν. 3882/2010). Μέχρι την έκδοση της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας, ο έλεγχος που μπορεί να κάνει το ΚΟΣΕ, αφορά σε όσα έχουν προβλεφθεί κατά τη διακήρυξη και τη συμβασιοποίηση του έργου στα πλαίσια του Ν. 3882/2010,της Οδηγίας  2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και των εκδοθέντων στα πλαίσια της Οδηγίας, Κανονισμών (περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://inspire.jrc.ec.europa.eu/).
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:22