Θεσμικό Πλαίσιο Εκτύπωση

 

Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) αποτελεί ένα σύστημα θεσμικής, οργανωτικής και τεχνολογικής διαλειτουργικότητας για το σύνολο της διαθέσιμης γεωπληροφορίας της χώρας. Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ θεσμοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο 2010 με το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Ά) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)» .

Ο Ν. 3882/2010 έχει στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, την εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Σκοπός του νόμου, είναι:
- Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.
- Η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.

Η Oδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) θέτει με τη σειρά της κάποιες τεχνικές προδιαγραφές και κάποιες θεσμικές ρυθμίσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί η Ελλάδα.

 

Ο Νόμος 3882/2010 περιλαμβάνει και πρόσθετες ρυθμίσεις, που καλούνται να καλύψουν εθνικές ιδιαιτερότητες, σχετικά με την παραγωγή, διαχείριση και διάθεση της Γεωπληροφορίας, αλλά και που αποσκοπούν στην λειτουργία της ΕΥΠΕΠ ως μοχλό ανάπτυξης.

 

Για παράδειγμα επεκτείνεται η έννοια της Υποδομής πέραν των αυστηρών πλαισίων της Οδηγίας INSPIRE, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα σύνολα δεδομένων που περιέχουν είτε άμεσα (π.χ. δεδομένα με συντεταγμένες) είτε έμμεσα (π.χ. λίστα διευθύνσεων) γεωχωρική αναφορά.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε όλη την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονιστικές διατάξεις (ΥΑ, ΚΥΑ, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, Προεδρικά Διατάγματα, εγκυκλίους) που παράγονται ως αποτέλεσμα του νόμου ή αναφέρονται σε αυτόν ή την Οδηγία.

 

 

Διοικητική και Οργανωτική δομή για την εφαρμογή του Νόμου 3882/2010

 Δεδομένου του ότι η ΕΥΓΕΠ αποτελεί μια διαχρονική υποδομή του κράτους η οποία εμπλέκει όλες τις Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) που παράγουν και χρησιμοποιούν γεωπληροφορία, απαιτείται μία κατάλληλη διοικητική διάρθρωση που θα εξασφαλίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία μαζί τους. Λόγω του μεγάλου πλήθους των ΔΑ, ο συντονισμός τους απευθείας από τον ΟΚΧΕ δεν είναι δυνατός. Για αυτό το λόγο έχουν συσταθεί τα ΚΟΣΕ σε κάθε Υπουργείο, Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πρόκειται για διαρκείς συντονιστικές επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση ενός διακριτού πλήθους ΔΑ σε θέματα εφαρμογής του Ν. 3882/2010.

 

Επίσης όταν κρίνεται απαραίτητο, ο ΟΚΧΕ έχει το δικαίωμα να συστήνει μη αμειβόμενες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) με συμμετοχή κατά περίπτωση των ΚΟΣΕ, άλλων εκπροσώπων ΔΑ, επιστημόνων και ειδικών σε θέματα γεωπληροφορικής, παραγωγών γεωδεδομένων, εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) ή άλλων ενώσεων και μεμονωμένων προσώπων με αποδεδειγμένο έργο και δραστηριότητα σε θέματα που πραγματεύεται ο Ν. 3882/2010.

 

Τέλος, ως προς τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας σχετικά με τη διαχείριση της γεωπληροφορίας για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπροσωπεί τη χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ και η ΕΥΓΕΠ αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών. Επίσης κατά τη διάρκεια σύνταξης των θεσμικών κειμένων υλοποίησης της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η χώρα μας συμμετέχει με ορισμένο εκπρόσωπο στην Επιτροπή INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις συσχετίσεις και τους ρόλους των εμπλεκομένων που αναφέρθηκαν.  

ddkdefeygep

Εικόνα 1: Διοικητική Δομή και Σχέση Εμπλεκόμενων Φορέων στην ΕΥΓΕΠ

 

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Ο ΟΚΧΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Σκοπός του ΟΚΧΕ είναι η σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού Κτηματολογίου της Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, η απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της και η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος καθώς και η λειτουργία συστήματος συντονισμού και διάχυσης γεωπληροφορίας.

 

Στις αρμοδιότητες του ΟΚΧΕ, σχετικά με την ΕΥΓΕΠ, περιλαμβάνεται το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και παρεμβάσεων, με σκοπό:

(α) την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE της ΕΕ σχετικά με το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στο περιβάλλον μεταξύ ΔΑ και της ΕΕ και κυρίως,

(β) το σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση λειτουργίας, διαχείριση και εποπτεία της ΕΥΓΕΠ.

 

Συγκεκριμένα με το Ν. 3882/2010 ο ΟΚΧΕ καθίσταται ο υπεύθυνος φορέας για:

 • την εκπόνηση και εισήγηση στην ΕΘΕΓ, της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», καθώς και για τις επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις των εν λόγω κειμένων,
 • το σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την εποπτεία της Εθνικής Γεωπύλης,
 • το συντονισμό και τη διαχείριση, με τη συνεργασία των ΚΟΣΕ, δικτύου υπηρεσιών όπως, εξεύρεσης, απεικόνισης, τηλεφόρτωσης, μετασχηματισμού και επίκλησης, και την διάθεσή τους σε άλλες ΔΑ, μέσω της Γεωπύλης, με σκοπό τη σύνδεση των οικείων συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,
 • τη διάθεση στις ΔΑ και τρίτους, πληροφοριών, οδηγιών, δεδομένων, κωδικών και τεχνικών κατατάξεων, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση, συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,
 • την παροχή, μέσω της Γεωπύλης, των τεχνικών μέσων για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης των μεταδεδομένων με τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»,
 • την παροχή αρωγής σε ΔΑ, μέσω της Γεωπύλης, για την παραγωγή μεταδεδομένων και το μετασχηματισμό δεδομένων, και την κατά περίπτωση φιλοξενία των γεωχωρικών μεταδεδομένων και δεδομένων, σε γεωχωρική βάση του ΟΚΧΕ,- την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας της ΕΥΓΕΠ και την παροχή πρόσβασης στα αποτελέσματα παρακολούθησής της προς την ΕΕ, τις ΔΑ και τρίτους σε μόνιμη βάση,
 • την παροχή υποστήριξης στο έργο της ΕΘΕΓ, με την υποβολή προτάσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων κ.ά.,
 • την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΘΕΓ, εξειδικεύοντας και εφαρμόζοντας πρακτικά αυτές,
 • την εισήγηση για έγκριση από την ΕΘΕΓ των πρωτότυπων γεωχωρικών συνόλων και των κυρίων τους, καθώς και τη μετατροπή σημαντικών γεωχωρικών δεδομένων από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, προσδιορίζοντας τις σχετικές για τη μετατροπή προδιαγραφές, καθώς και τη ΔΑ που θα την αναλάβει, 
 • την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή στην ΕΘΕΓ, των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
 • τη διαβίβαση στην ΕΘΕΓ ετήσιας έκθεσης, που αφορά στον τρόπο συντονισμού των παρόχων του δημοσίου τομέα, των χρηστών συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων και ενδιάμεσων φορέων με περιγραφή της οργάνωσης για τη διασφάλιση της ποιότητας, τη συμβολή ΔΑ ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισμό της ΕΥΓΕΠ, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ΕΥΓΕΠ, συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ΔΑ, το κόστος και τα οφέλη από την ΕΥΓΕΠ,
 • τη διαβίβαση της παραπάνω έκθεσης προς την ΕΕ, εγκεκριμένη από την ΕΘΕΓ, ανά τριετία,
 • την επικοινωνία, ως σημείο επαφής, με την ΕΕ και τα αρμόδια όργανά της, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
 • τη συνεργασία με συναφείς αρχές άλλων κρατών – μελών της ΕΕ, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ,
 • τη διεκπεραίωση αιτημάτων φορέων της ΕΕ για πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα,
 • το συντονισμό των ΔΑ που είναι αρμόδιες για την παραγωγή, διαχείριση, επικαιροποίηση και διατήρηση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, μέσω του δικτύου των ΚΟΣΕ,
 • τη διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης σχετικά με την ΕΥΓΕΠ,
 • τον καθορισμό του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, των μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και της συμβατότητας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θα θεσπιστούν σύμφωνα με το ΕΠΔΓΥ,
 • τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής τρίτων στην ΕΥΓΕΠ,
 • την οργάνωση της ενημέρωσης και τη διάχυση της πληροφορίας σε ΔΑ και τρίτους, σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρουν ΔΑ των κρατών – μελών της ΕΕ,
 • τη συλλογή στοιχείων κόστος – οφέλους από τα ΚΟΣΕ, για την εφαρμογή του νόμου,
 • τη σύσταση ΟΕ, για την υποστήριξη του έργου του,
 • την παροχή υποστήριξης προς τα ΚΟΣΕ, για τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου των μεταδεδομένων, συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακά, αναλογικά, δεδομένα που περιέχουν έμμεσα γεωχωρική πληροφορία), το πλήθος, κόστος και είδος των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο,
 • την τήρηση ενημερωμένου καταλόγου με τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τους κυρίους τους και τη διάθεσή του προς όλες τις ΔΑ μέσω της ΕΥΓΕΠ,
 • τη χορήγηση έγκρισης σε τρίτους που παράγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, και επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, το διαρκή έλεγχο για την τήρηση της συμμόρφωσης των δεδομένων τους με το ΕΠΔΓΥ, καθώς και την ανάκληση της έγκρισης με αιτιολογημένη απόφαση.

Στις αρμοδιότητες του ΟΚΧΕ είναι επίσης, η μέριμνα για τη σύνταξη βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών της χώρας και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και η ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών και διαγραμμάτων που συντάσσονται ή προϋπάρχουν. Ο ΟΚΧΕ είναι αρμόδιος για το συντονισμό, την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρμογής των κάθε είδους προγραμμάτων χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανα-οριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), με την επιφύλαξη των χαρτών που εγκρίνονται από άλλες ΔΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών και με την προϋπόθεση ότι οι χάρτες αυτοί είναι συμβατοί με την ΕΥΓΕΠ. Επιπλέον, ο ΟΚΧΕ είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο φωτογραμμετρικών και τηλεσκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και την προμήθεια δορυφορικών εικόνων, ως και την τελική απόδοση για την κάλυψη των αναγκών του, και των αναπτυξιακών προγραμμάτων των κρατικών υπηρεσιών, δημόσιων οργανισμών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών ΔΑ. Οφείλει επίσης να αναπτύσσει την έρευνα, την τεχνολογία και την πληροφορική, σε θέματα σχετικά με το σκοπό του.


Δείτε επίσης...

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για την ΕΥΓΕΠ

Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και Εκτελεστικές Διατάξεις 

Εθνικός Εκπρόσωπος

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 10:58