Κανόνες Εφαρμογής Εκτύπωση

 

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε συνδέσμους για τους κανονισμούς εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE μεταφρασμένους στα Ελληνικά.   

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 33 του Προοιμίου της Οδηγίας INSPIRE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει Εκτελεστικές Διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται:


α) τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,


β) διατάξεις που καθορίζουν τους ελάχιστους όρους πρόσβασης στα εν λόγω σύνολα και υπηρεσίες καθώς και


γ) διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις των δικτυακών υπηρεσιών.


Τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση της Οδηγίας.


Οι κανονισμοί είναι άμεσα εφαρμόσιμοι και εκτελεστοί. Δεν χρειάζονται ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο αφού, με την ψήφισή τους, αποτελούν  αυτόματα και νόμους του κράτους.

 

  

Σύνδεσμοι κανονισμών εφαρμογής (στα ελληνικά)


Για το σύνολο των κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πατήστε εδώ.

 

Μεταδεδομένα

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2008 για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα.

 

  

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

Απόφαση 2009/442/ΕΚ, της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

 

Διορθωτικό στην απόφαση 2009/442/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2009, για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

 

 

Δικτυακές υπηρεσίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 976/2009/ΕΚ  της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2009 για την υλοποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δικτυακές υπηρεσίες

 

COMMISION REGULATION (EU) No 1088/2010 of 23 Novermber 2010 ameding Regulation N0 976/2009 as regards download services & transformation services.

  

 

Διαμοιρασμός γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 268/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Κοινότητας σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των κρατών μελών υπό εναρμονισμένους όρους


 

Διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 102/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2011 15:09