ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) Εκτύπωση

 

Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση.

 


Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;


Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 3882/2010, η σύσταση των ΚΟΣΕ στην Κεντρική Διοίκηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη σύσταση των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η ΚΥΑ με αριθμό 53136 εκδόθηκε στις 10.12.2010 (ΦΕΚ 1917, Β),με την οποία ορίζεται η 15η Μαρτίου 2011 ως η καταληκτική ημερομηνία για τη συγκρότηση των ΚΟΣΕ σε κάθε Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παρόλο που ο ΟΚΧΕ έχει επικοινωνήσει με όλους τους Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, υπάρχει ακόμη ένας μικρός αριθμός Δήμων που δεν έχει ανταποκριθεί. Αν ο Δήμος σας δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη σύσταση, μπορείτε να ενημερώσετε εγγράφως τον προϊστάμενό σας (Δήμαρχο, Περιφερειάρχη ή Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σχετικά με την εκκρεμότητα και την ανάγκη έκδοσης απόφασης σύστασης ΚΟΣΕ, κοινοποιώντας το έγγραφο και στον ΟΚΧΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο έγγραφο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο σύνδεσμος (http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=38), όπου παρέχονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες.

Η λίστα των Δήμων που δεν έχουν ακόμη ΚΟΣΕ είναι αναρτημένη εδώ και ενημερώνεται τακτικά.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη «Διαύγεια», ο Γραμματέας του ΚΟΣΕ συμπληρώνει ειδική φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και κοινοποιεί τόσο την απόφαση όσο και τα στοιχεία επικοινωνίας στον ΟΚΧΕ (με e-mail στο support[at]okxe.gr ), από τον οποίο λαμβάνει αμέσως μετά οδηγίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα πρώτα βήματα του ΚΟΣΕ.

Η σύσταση των ΚΟΣΕ στα Υπουργεία θεωρείται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης ενδεχομένως να απαιτήσουν κάποιες αλλαγές στη σύνθεση κυρίως των ΚΟΣΕ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΚΟΣΕ θα πρέπει να τηρούνται διαρκώς επικαιροποιημένα για να είναι η επικοινωνία μας αποτελεσματική. Κάθε φορά που αλλάζει η σύσταση των επιτροπών ΚΟΣΕ, ο γραμματέας θα πρέπει να φροντίζει για την εκ νέου συμπλήρωση του πίνακα των στοιχείων επικοινωνίας και την αποστολή του στο support[at]okxe.gr.Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;


Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της δομής της Κεντρικής Κυβέρνησης, τα μέλη κάθε ΚΟΣΕ θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε η απόφαση σύστασής τους να ανταποκρίνεται στο οργανωτικό σχήμα του Υπουργείου τους, όπως ισχύει κάθε φορά.

Όταν αλλάζει η οργανωτική δομή του Υπουργείου, ο Πρόεδρος του ΚΟΣΕ εισηγείται στο αρμόδιο για τη σύσταση της επιτροπής ΚΟΣΕ όργανο (στον Υπουργό ή σε όποιον έχουν διαβιβαστεί οι αντίστοιχες αρμοδιότητες), αιτούμενος την έκδοση νέας απόφασης, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου στο ΚΟΣΕ.Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;


Με βάση τον Ν. 3882/2010 το ΚΟΣΕ είναι συντονιστικό όργανο, το οποίο αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας, μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί και του ΟΚΧΕ.

Οι αρμοδιότητες του ΚΟΣΕ περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 19 και 22 του Ν. 3882/2010. Επιπλέον το ΚΟΣΕ παρέχει αρωγή στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπεί, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, όπως περιγράφονται στο Ν. 3882/2010 και ειδικότερα στα άρθρα 20 & 22.

Πέραν των δράσεων καταγραφής και των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή του νόμου, το ΚΟΣΕ δύναται και θα πρέπει να εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

α) τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις δημόσιες αρχές και φορείς που εκπροσωπεί,

β) προτάσεις νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τις προβλέψεις του νόμου και των εκτελεστικών του διατάξεων.

Για παράδειγμα εάν μία δημόσια αρχή ασκεί πολιτική διαμοιρασμού αντίθετη με τις προβλέψεις του Ν. 3882/2010 για κάποιο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων (πχ πώληση των δεδομένων σε άλλες δημόσιες αρχές), τότε το ΚΟΣΕ οφείλει να εισηγηθεί στη δημόσια αρχή την τροποποίηση αυτής της πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά άρθρα του Ν. 3882/2010.Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;


Το ΚΟΣΕ λειτουργεί όπως όλες οι επιτροπές της Δημόσιας Διοίκησης (σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 2690/1999) .

Ο πρόεδρος προσκαλεί τα μέλη μέσω του γραμματέα, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη συνεδρίαση και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση είναι δυνατή και με τηλεδιάσκεψη και η ψηφοφορία μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα, σε ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Τα πρακτικά δημοσιεύονται έπειτα από την έγκρισή τους στην σχετική ιστοσελίδα του ΚΟΣΕ, στους ιστότοπους των Υπουργείων, Δήμων, Περιφερειών και Απ. Διοικήσεων και κοινοποιούνται στο αρμόδιο όργανο αντίστοιχα με σχετική συνοδευτική επιστολή για ενέργειες που θα πρέπει να λάβει.

Μια φορά τον χρόνο, το ΚΟΣΕ μαζί με την ετήσια καταγραφή συνόλων και δεδομένων αποστέλλει αναφορά πεπραγμένων στον ΟΚΧΕ, η οποία κοινοποιείται στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπεί και στο αρμόδιο όργανο (Υπουργό, Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Επίσης αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΟΣΕ. Το πρότυπο της ετήσιας αναφοράς είναι διαθέσιμο εδώ.

Tο ΚΟΣΕ συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ετησίως αλλά και εκτάκτως όταν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ή εφόσον τεθεί σχετικό γραπτό αίτημα και θέμα από μέλος ΚΟΣΕ ή δημόσια αρχή που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ.

Αναλυτικότερα, η θεματολογία των τριών συνεδριάσεων περιλαμβάνει:

• 1η συνεδρίαση:

Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΚΟΣΕ, αυτή η συνεδρίαση θα αφορά θέματα συντονισμού και ενημέρωσης για το Ν. 3882/2010 και τις δράσεις του ΚΟΣΕ για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα ενημερωθούν τα μέλη που δεν παρακολούθησαν τις ενημερωτικές ημερίδες και οι σύνδεσμοι. Τις επόμενες χρονιές, η πρώτη συνεδρίαση μπορεί να αφορά θέματα οργάνωσης του δικτύου των συνδέσμων και λειτουργίας του ΚΟΣΕ γενικότερα.

• 2η συνεδρίαση:

Η συνεδρίαση θα αφορά θέματα συμπλήρωσης του Καταλόγου. Μέχρι την έκδοση του ΕΠΔΓΥ και την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών της Γεωπύλης (π.χ. Ηλεκτρονικό Μητρώο Γεωπληροφορίας), η συμπλήρωση και ενημέρωση του Καταλόγου θα είναι ετήσια.

• 3η συνεδρίαση:

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση θα αφορά τον απολογισμό των δράσεων του ΚΟΣΕ και τη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς, η οποία θα αποστέλλεται στον ΟΚΧΕ.Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;


Ο νόμος 3882/2010 προβλέπει ότι τα ΚΟΣΕ είναι επιτροπές και όχι κάποιες οργανικές μονάδες, καθώς οι αρμοδιότητές τους είναι υποστηρικτικές και έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτός ο σχεδιασμός προέκυψε έπειτα από ενδελεχή μελέτη του πώς κατανέμεται η γεωχωρική πληροφορία στη δημόσια διοίκηση και με βάση τις προτάσεις που υπεβλήθησαν κατά την ευρεία διαβούλευση με πάνω από 150 δημόσιους φορείς. Η γεωχωρική πληροφορία αφορά κατά εκτίμηση στο 80% της πληροφορίας της δημόσιας διοίκησης, συνεπώς η διαχείρισή της στα πλαίσια του ν 3882/2010 δεν είναι εφικτή μέσω μίας μόνο υπηρεσίας. Από την εφαρμογή του Ν. 3882 προκύπτουν υποχρεώσεις για κάθε δημόσια αρχή. Έτσι, οι δράσεις των δημοσίων αρχών προς αυτή την κατεύθυνση συντονίζονται από το ΚΟΣΕ.

Σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών ΚΟΣΕ, στην εγκύκλιο 19 (αρ. πρωτ. 7325, 15-2-2011, ΑΔΑ 4ΑΛΤΚ-Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ότι τα ΚΟΣΕ των Δήμων, Περιφερειών και Απ. Διοικήσεων στηρίζονται από μια συγκεκριμένη οργανική μονάδα.

Αυτές οι οργανικές μονάδες των Απ. Διοικήσεων και Περιφερειών έχουν ήδη καθοριστεί στα σχετικά ΠΔ σύστασης των Οργανισμών τους.

Για τους Δήμους της χώρας, η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι αυτές οι οργανικές μονάδες θα προσδιοριστούν κατά την ψήφιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) τους. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3 της εγκυκλίου με αρ. 19, στον οποίο σημειώνονται οι ενδεικτικές αρμόδιες οργανικές μονάδες των Δήμων, σύμφωνα με τους πρότυπους ΟΕΥ.


 

Πίνακας: Προτεινόμενες Οργανικές Μονάδες Δήμων

(απόσπασμα από εγκύκλιο 19, Πίνακας 3)

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων

Μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι

25.000-60.000

22

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι Δήμοι

>60.000

25

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης &

Πληροφορικής

Περιφερειακοί Ηπειρωτικοί Δήμοι/Δήμοι Κρήτης & λοιποί Νησιωτικοί Δήμοι

 

Μικροί Δήμοι

 

37

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Μικροί προς μεσαίοι Δήμοι

10.001-30.000

127

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι

30.001-60.000

43

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι Δήμοι

>60.000

21

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Νησιωτικοί Δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου & Ιονίου

Μικροί νησιωτικοί Δήμοι

 

27

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι

3.001-20.000

13

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί Δήμοι

20.001-60.000

7

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι νησιωτικοί Δήμοι

>60.000

3

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

 

 

 

325

 

 

Για τα Υπουργεία, ο Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέπει στο άρθρο 34 ότι οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που συστήνονται σε κάθε υπουργείο, κατ' εφαρμογή του, παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Στην ετήσια αναφορά του ΚΟΣΕ παρακαλούμε να αναφέρεται το κατά πόσο έχει προχωρήσει αυτή η ενέργεια.Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;


Ο ορισμός των συνδέσμων αποσκοπεί στη διευκόλυνση του έργου επικοινωνίας και συνεργασίας του ΚΟΣΕ με κάθε δημόσια αρχή την οποία εκπροσωπεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι δημόσιες αρχές στις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3882 (ειδικότερα από τα άρθρα 20 & 22).

Αν κάποια υπηρεσία του Δήμου, Περιφέρειας ή Απ. Διοίκησης εκπροσωπείται ήδη από κάποιο μέλος ή από τον πρόεδρο του ΚΟΣΕ, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί και δεύτερος άνθρωπος για αυτή την υπηρεσία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ορίζει με επιστολή του στον πρόεδρο του ΚΟΣΕ έναν υπάλληλο ως σύνδεσμο της υπηρεσίας με το ΚΟΣΕ. Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του συνδέσμου (τηλέφωνο, e-mail, ταχυδρομική Δ/νση), καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας την οποία εκπροσωπεί.

Το ΚΟΣΕ συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία συνδέσμων σε ένα πίνακα τον οποίο δημοσιεύει στην σχετική του ιστοσελίδα και τον κοινοποιεί επικαιροποιημένο στον ΟΚΧΕ κάθε χρόνο με την ετήσια αναφορά του.

Ειδικά για τις Περιφέρειες και Απ. Διοικήσεις, κρίνεται πολύ σημαντικό να οριστούν σύνδεσμοι από τις διάφορες υπηρεσίες όπως κατανέμονται και γεωγραφικά. Έχει ήδη επισημανθεί το φαινόμενο της ανομοιογένειας της πληροφορίας που τηρείται ή παράγεται από υπηρεσίες που ενοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Ο ορισμός συνδέσμων λοιπόν θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα, όλων των περιφερειακών ενοτήτων που αντιστοιχούν στις παλιές νομαρχίες.

Στην κεντρική διοίκηση, η τακτική του ορισμού συνδέσμων εφαρμόστηκε σε κάποια Υπουργεία και αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική.Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;


Ναι, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί κάθε δημόσια αρχή, όπως ορίζεται στον Ν.3882/2010 (αρ 3 παρ 9) που βρίσκεται υπό την αρμοδιότητά του φορέα του.

Ένα παράδειγμα είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).Το ΚΟΣΕ του Δήμου μπορεί να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της ΔΕΥΑ και να εισηγηθεί για τον ορισμό συνδέσμου της ΔΕΥΑ με το ΚΟΣΕ. Έτσι, το ΚΟΣΕ θα συνεργάζεται με συγκεκριμένο πρόσωπο και τα γεωχωρικά δεδομένα της ΔΕΥΑ θα καταγραφούν από τον υπάλληλο – σύνδεσμο και θα σταλούν στο ΚΟΣΕ για έλεγχο και προώθηση στον ΟΚΧΕ.

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και για πιο αποτελεσματική επικοινωνία, προτείνουμε η επικοινωνία με τους συνδέσμους να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;


Εάν είστε μέλος ΚΟΣΕ

Ο ΟΚΧΕ επιδιώκει να διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τα μέλη των ΚΟΣΕ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με τη Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, κατά προτίμηση μέσω e-mail στο support[at]okxe.gr.

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

στο fax 2111044612

στην ταχυδρομική διεύθυνση Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Εάν είστε σύνδεσμος ή στέλεχος δημόσιας αρχής

Επικοινωνείτε έμμεσα με τον ΟΚΧΕ μέσω του ΚΟΣΕ στο οποίο ανήκει η υπηρεσία σας και κατά προτίμηση μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ. Εάν δεν λάβετε απάντηση από το ΚΟΣΕ σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επαναλάβετε το ερώτημα – αίτημα της υπηρεσίας σας προς το ΚΟΣΕ, κοινοποιώντας το αυτή τη φορά και στον ΟΚΧΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση support[at]okxe.gr.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15