ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ Εκτύπωση

 

Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση. 


 


Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων;


Όχι.

Όπως αναφέρεται σαφώς στην Οδηγία 2007/2/ΕΚ (ρήτρα με αριθμό 13) αλλά και στον Ν. 3882/2010 (άρθρο 4, § 4), η Οδηγία δεν απαιτεί τη συλλογή ή δημιουργία νέων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς τέτοιες δράσεις καλύπτονται από άλλη κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.

Θεωρώντας ότι η ψηφιοποίηση αναλογικών συνόλων δεδομένων αποτελεί δημιουργία ψηφιακών δεδομένων, η Οδηγία και ο Νόμος δεν επιβάλλουν την ψηφιοποίηση των αναλογικών συνόλων δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιες αρχές.Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;


Η διαδικασία αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

1.  Αναζήτηση των απαραίτητων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, στον πιο πρόσφατο Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της δημόσιας διοίκησης , τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Αυτή η διαδικασία θα ακολουθείται μέχρι να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες υπηρεσίες της Γεωπύλης.

2.  Ενημέρωση του ΚΟΣΕ σχετικά με την αναζήτηση, και το αποτέλεσμά της (ύπαρξη ή μη του συνόλου).

3.  Αν το σύνολο δεδομένων υπάρχει ήδη σε άλλη δημόσια αρχή, η ενδιαφερόμενη αρχή το λαμβάνει από την Αρχή που το έχει ήδη στη διάθεσή της. Αν δεν υπάρχει, η ενδιαφερόμενη Αρχή προχωρεί σε προμήθεια ή δημιουργία.

Σε περίπτωση που η Αρχή που έχει το σύνολο, αρνείται τη διάθεσή του και αυτή η άρνηση είναι δικαιολογημένη, τότε η Δημόσια Αρχή που αιτείται τα δεδομένα, θα πρέπει να προχωρήσει σε εκ νέου παραγωγή ή προμήθεια, ενώ παράλληλα να κοινοποιήσει την αιτιολογημένη άρνηση που έλαβε, στο ΚΟΣΕ της και τον ΟΚΧΕ. Αν η άρνηση είναι αδικαιολόγητη, η επικοινωνία μεταφέρεται σε επίπεδο ΚΟΣΕ. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, τότε μπορεί το ΚΟΣΕ της αιτούσας αρχής να ζητήσει την παρέμβαση του ΟΚΧΕ.

4.  Στη συνέχεια, η Δημόσια Αρχή προχωρεί στην προμήθεια ή δημιουργία του συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές (επόμενη ερώτηση) που πρέπει να πληρούνται για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΕΥΓΕΠ και της INSPIRE.

Σημειώνουμε εδώ, ότι σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (άρθρο 19), τα ΚΟΣΕ πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΚΧΕ για την πρόθεση κάθε Δημόσιας Αρχής που εκπροσωπούν να προμηθευτεί, να δημιουργήσει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα ή υπηρεσίες. Μέχρι να είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΥΓΕΠ και για λόγους αποτελεσματικότερης διαχείρισης, αυτή η ενημέρωση του ΟΚΧΕ θα γίνεται με τη μορφή ετήσιας αναφοράς, όπως περιγράφεται εδώ
Τι πρέπει να συμπεριλάβω στα τεύχη διακήρυξης νέων έργων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε γεωπληροφορία;

Ο ΟΚΧΕ έχει συντάξει κείμενο οδηγιών για τη διευκόλυνση των Δημοσίων Αρχών και των ΚΟΣΕ τους, στην εφαρμογή του Ν. 3882/2010 κατά την παραγωγή, προμήθεια, επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, μέχρι την έκδοση του ΕΠΔΓΥ και της ΕΠΓ.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;


Τα ΚΟΣΕ ως αρμόδιες επιτροπές για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010, υποστηρίζουν τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, και κατά τη διαδικασία προμήθειας, παραγωγής ή επικαιροποίησης γεωχωρικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν μια Δημόσια Αρχή εκδηλώσει την πρόθεσή της για τις παραπάνω ενέργειες και ενημερώσει το ΚΟΣΕ σχετικά με την αναζήτηση στον Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, που είναι απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων της, το ΚΟΣΕ θα πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξει τη Δημόσια Αρχή παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε τα νέα δεδομένα και υπηρεσίες που πρόκειται να δημιουργηθούν, να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του Ν. 3882/2010. Όλο το απαραίτητο υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης, το ΚΟΣΕ συνεπικουρεί τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων, σχετικά με την ποιότητα των παραδοτέων (άρθρο 22, Ν. 3882/2010). Μέχρι την έκδοση της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας, ο έλεγχος που μπορεί να κάνει το ΚΟΣΕ, αφορά σε όσα έχουν προβλεφθεί κατά τη διακήρυξη και τη συμβασιοποίηση του έργου στα πλαίσια του Ν. 3882/2010,της Οδηγίας  2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και των εκδοθέντων στα πλαίσια της Οδηγίας, Κανονισμών (περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://inspire.jrc.ec.europa.eu/).
Πριν από τη δημοσίευση προκήρυξης σχετικά με την προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων θέλω να στείλω τα σχετικά έγγραφα στον ΟΚΧΕ για έλεγχο.


Λόγω του μεγάλου αριθμού των Δημοσίων Αρχών, των ΚΟΣΕ και των έργων που διαχειρίζονται, είναι πρακτικά αδύνατο ο ΟΚΧΕ να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται η αποστολή της προκήρυξης στον ΟΚΧΕ, με στόχο τη διενέργεια ελέγχου.

Η υποστήριξη των Δημοσίων Αρχών και σε αυτά τα θέματα εφαρμογής του Ν. 3882/2010 είναι αρμοδιότητα των ΚΟΣΕ.

Δείτε επίσης τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;

και

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;

 
Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της;


Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την εξέταση συμμόρφωσης δεδομένων και υπηρεσιών με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.

Οι Δημόσιες Αρχές παρόλα αυτά, μπορούν να προβλέπουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας ή τα σχέδια αυτών. Βεβαιώνουν δε τη συμμόρφωση των παραδοτέων με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), οι οποίες έχει προβλεφθεί να ακολουθούνται ως συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν για όλες τις προδιαγραφές του κάθε έργου.

Για τα μεταδεδομένα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών, υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου συμμόρφωσης από το INSPIRE Geoportal (INSPIRE Metadata Validator, http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator/).

Σχετικά με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, δείτε εδώ ή στην επίσημη ιστοσελίδα για την Οδηγία (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm).

Δείτε επίσης τις απαντήσεις των ερωτήσεων:

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;

και

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:22